KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1

Polityka bezpieczeństwa została opracowana w oparciu o przepisy:

 1. ustawa z dn. 10. 05. 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r.,poz.1000)
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015r. w sprawie rodzajów, zakresu wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania
 3. ustawa z dn. 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobistych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO
 5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29.04.2044r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

2

Celem Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych jest określenie zasad ochrony, udostępniania, przetwarzania danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w poradni rehabilitacyjnej NZOZ CMiR „Villa Medica”, a także nadzoru nad procesem przetwarzania tych danych.

3

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych stosuje się do wszystkich osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medycyny I Rehabilitacji „VILLA MEDICA”
54-046 Wrocław ul. Boguszowska 61A
NIP 692-143-53-80, REGON 39063773200021

Kontakt: jacek.sedzik@villamedica.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – spełnienie obowiązku prawnego oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h RODO – przetwarzanie danych wrażliwych w związku z leczeniem,
 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele i podmioty przetwarzające,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

4

 1. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej odbywa się w zakresie i zasadach określonych w:
  • przepisach ustawy z dn. 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • przepisach rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej, sposobu jej przetwarzania oraz wzorów określonych rodzajów dokumentacji medycznej
 2. przepisy, o których mowa w ust.1. wskazują w szczególności:
  • podstawę przetwarzania danych osobowych
  • zakres gromadzenie i przetwarzania danych osobowych
  • formę przetwarzania danych osobowych
  • podstawę i zakres udostępniania danych osobowych
  • okres przetwarzania/przechowywania danych osobowych